Офіційні Правила проведення «Грай з Мішутка»

Офіційні Правила проведення «Грай з Мішутка»

1. Загальні положення:

1.1. Організатор Акції та Виконавець Акції:, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ", що знаходиться за адресою: 02095, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд 7., Код ЄДРПОУ 31450478, ІПН 314504726512 (надалі – «Організатор» та «Виконавець» ).

2. Умови проведення Акції:

2.1. Акція проводиться на території України*, підконтрольній українській владі (надалі за текстом – «Територія проведення Акції»). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у відповідності до умов Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу Президента України від 14 квітня 2014 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України"). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції на цих територіях. 2.2. Загальний період проведення Акції: з 7 вересня 2020 р. до 09 листопада 2020 р. (надалі – Період проведення Акції). 2.3. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції. Організатор/Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції.

3. Вимоги до Учасників Акції

3.1. Учасником Акції може стати виключно повнолітня особа (з 18 років) дієздатна особа, що постійно проживає на Території проведення Акції та є користувачами Веб-сайту mishutka.fun (надалі – «Сайт Акції»), та яка в період проведення Акції виконала всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – Учасник/Учасники Акції). 3.2. Для участі в Акції, Учасник повинен: 3.2.1. бути зареєстрований у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com), при чому профіль Учасника має бути відкритий для перегляду та надсилання повідомлень протягом всього Періоду проведення Акції; 3.2.2. мати власну зареєстровану скриньку електронної пошти. 3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: - власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора/Виконавця/Замовника та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції; - іноземці й особи без громадянства; - неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи; - особи, що не проживають на Території проведення Акції на постійній основі; - особи, що в повному обсязі не виконали умови участі у Акції. 3.3.1. Якщо Переможцем Акції буде визначено одну з осіб, зазначених у п. 3.3. Правил, то така особа не набуває права на отримання подарунку без права оскарження, а замість неї визначається інший Переможець в порядку, визначеному цими Правилами. 3.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 3.5. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються: 3.5.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом; 3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах; 3.5.4. свідомо не створювати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції. 3.6. Беручи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами. 3.7. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть оброблятися Організатором/Виконавцем/Замовником з метою виконання умов цієї Акції, подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора/Замовника, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організатором/Виконавцем/Замовником та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами доки не мине потреба. 3.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує: 3.8.1. свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації Організатору/Виконавцю/Замовнику Акції, з рекламною/маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю (в т.ч. зі ЗМІ), або інших матеріалів про нього, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. імені і зображення) в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання Учаснику інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Замовником або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». 3.8.2. свою згоду з тим, що інформація про визнання Переможцем та/або факт отримання Подарунку, а також про будь-якого Учасника Акції можуть бути використані, в тому числі, опубліковані, Організатором/Виконавцем/Замовником Акції, без сплати будь-якої винагороди, за умови відсутності письмових заперечень з боку Переможця щодо такого використання. 3.9. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (на отримання відомостей про місце розташування Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних; вимагати від Замовника як володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних). 3.10. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем/ Організатором/Замовником Акції самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. 3.11. Виконавець/Організатор/Замовник Акції не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Також, Виконавець/Організатор Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних. 3.12. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання будь-якого із Подарунків. 3.13. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити йому відповідний Подарунок Акції та позбавляє Такого Учасника права на отримання Подарунку Акції. 3.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції. Виконавець/Організатор/Замовник Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил. 3.15. Замовник/Виконавець/Організатор залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. Виконавець/Замовник/Організатор самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей.

4. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати Акції

4.1. Інформування Учасників здійснюється шляхом розміщення Правил і у глобальній мережі Інтернет на Сайті Акції протягом усього строку проведення Акції. 4.2. Результати Акції та інформація про визначених Переможців будуть оголошені на каналі в Youtube бренду “Мішутка” (https://www.youtube.com/channel/UCzZW1hNn2Htzx3lN4_fuqBA). 4.3. Ці Правила Акції набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті Акції. Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом всього строку проведення Акції. Указані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

5. Умови участі у Акції

Для участі в Акції особі, що відповідає вимогам п.3. Правил, необхідно: 5.1. Для участі у визначенні Переможця Акції чи Головного Переможця Акції необхідно протягом періоду проведення Акції: 5.1.1. відвідати Сайт Акції (mishutka.fun); 5.1.2. авторизуватися на Сайті Акції, використовуючи власний профіль соціальної мережі Facebook; 5.1.3. пройти повністю один (1) рівень гри “Грай з Мішуткою”. 5.1.4. Не видаляти свою сторінку (профіль) в соціальній мережі Facebook та/або не обмежувати доступ до них протягом всього Періоду проведення Акції.  5.2. Один Учасник Акції може бути визначений Переможцем лише один раз; 5.3.3. Один Учасник Акції може бути визначений Головним переможцем лише один раз. 5.4. Замовник/Виконавець/Організатор не несуть відповідальності за технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів тощо, що можуть впливати на можливість участі в Акції.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції складається із: 6.1.1.. Навушників Panasonic RP-HF410BGC Bluetooth Red у кількості 30 (тридцяти) шт. 6.1.2. Головних Подарунків Акції: 6.1.2.1. Смарт-годинників Canyon Marzipan Black/Red (CNS-SW75BR) у кількості 3 (трьох) шт. 6.2. Подарунковий фонд Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Організатора/Виконавця/Замовника Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків Акції, передбачених цими Правилами. 6.3. Організатор/Замовник Акції залишає за собою право збільшувати загальний Подарунковий фонд Акції або включити в нього інші Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.4. цих Правил. 6.4. Організатор/Замовник Акції на власний розсуд визначає детальні характеристики Подарунків ( в т.ч. виробника, колір, розмір, модель тощо). 6.5. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Заміна Подарунків Акції грошовим або будь-яким іншим еквівалентом не допускається. Грошовий еквівалент Подарунків Акції не нараховується та не виплачується. 6.6. Відповідальність за якість товарів/послуг, що надаються у якості Подарунків, передбачених у цих Правилах та/або в результаті використання Подарунків Акції, несе виробник таких товарів. 6.7. Подарунки, які залишилися невикористаними, використовуються Замовником на його власний розсуд. 6.8. Зовнішній вигляд/вид/тип/об’єм та інші характеристики Подарунків Акції визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень, розміщених на Сайті та/або рекламних/інформаційних матеріалах про Акцію та можуть не виправдати очікувань Учасників Акції. 6.9. Оподаткування Подарунків Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Виконавець є податковим агентом при проведенні такої Акції. 6.10. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності: 6.10.1. стосовно подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання; 6.10.2. за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, незалежних від Замовника/Організатора/Виконавця;; 6.10.3. за можливі наслідки використання Учасниками Акції таких Подарунків Акції. 6.11. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. 6.12. Подарунок, який підлягав врученню Учаснику, що здобув право на його отримання, але не виконав усіх умов цих Правил, або будь-яким іншим чином (відсутність можливості скористатися Подарунком, відсутність необхідних документів та ін. умови і факти, що унеможливлюють реалізацію Учасником свого права на Подарунок) втратив право на отримання Подарунку, використовується Замовником/Організатором Акції на власний розсуд.

7. Визначення переможців Акції

7.1. Переможці Акції — це Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків, а саме: 7.1.1. Основний Переможець здобуває право на отримання одного Основного Подарунку. 7.1.2. Головний Переможець здобуває право на отримання одного Головного Подарунку. 7.2. Визначення Переможців Акції здійснюється шляхом обробки відповідного списку Учасників за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org - безкоштовного Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки. 7.3. Для визначення Переможців Виконавцем Акції, у день відповідного визначення, формується список Учасників Акції, що відповідають вимогам даних Правил та які виконали умови, зазначені в п.5 Правил в період з початку відповідного періоду проведення Акції до 20-00 години дня відповідного визначення Переможців. Такі списки можуть містити інформацію про імена та/або логіни таких Учасників Акції в соціальній мережі Facebook, адреси електронної пошти, зазначені Учасниками під час авторизації на Сайті. Визначення Переможців Акції здійснюється шляхом обробки відповідних списків таких Учасників за допомогою сервісу random.org: 7.3.1. Основними Переможцями Акції визначаються Учасники Акції під порядковими номерами від 2 (двох) до 11 (одинадцяти) у кожному списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org серед усіх Учасників Акції, що відповідають вимогам даних Правил та які виконали умови, зазначені в п. 5.1. Правил. Загальна кількість визначень Основних Переможців – 3 (три), під час кожного з яких визначається по 10 (десять) Основних Переможців. Визначення Основних Переможців здійснюється у наступні дні: 28.09.2020, 19.10.2020 та 09.11.2020 р. 7.3.2. Головними Переможцями Акції визначаються Учасники Акції під порядковим номером 1 у кожному списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. серед усіх Учасників Акції, що відповідають вимогам даних Правил та які виконали умови, зазначені в п. 5 Правил. Загальна кількість визначень Основних Переможців – 3 (три), під час кожного з яких визначається 1 (один) Головний Переможець. Визначення Головних Переможців здійснюється у наступні дні: 28.09.2020, 19.10.2020 та 09.11.2020 р. 7.4. Один Учасник Акції може бути визнаний тільки один раз Основним Переможцем та тільки один раз Головним Переможцем. У випадку визнання одного Учасника відповідним (Основним або Головним) Переможцем вдруге, така особа не набуває права на отримання відповідного подарунку без права оскарження, а замість неї визначається інший Переможець в порядку, визначеному цими Правилами. 7.5. У випадках, зазначених в цих Правил (в т.ч. п.3.3.1., 7.4., 8.4. Правил), замість Переможця, що втратив/ не набув право на отримання Подарунку, відповідним Переможцем Акції визначається Учасник Акції чиє ім’я (або логін Facebook, або адреса електронної пошти), у відповідному списку після його обробки за допомогою сервісу random.org, виявиться наступним після останнього Переможця або Замовник/Організатор Акції має право на власний розсуд розпоряджатися таким Подарунком. 7.6. Протягом 2-х календарних днів після здійснення відповідного визначення Переможців Акції, Виконавцем буде проведено перевірку визначених Переможців на дотримання умов даних Правил, та не пізніше 7-ми календарних днів після здійснення такого визначення, будуть опубліковані результати визначення Переможців шляхом розміщення таких результатів на каналі в Youtube бренду “Мішутка” (https://www.youtube.com/channel/UCzZW1hNn2Htzx3lN4_fuqBA). Опубліковані результати визначення Переможців є остаточними, оскарженню не підлягають.

8. Отримання Подарунків Акції

8.1. Виконавець, протягом 5 (п’яти) робочих днів після опублікування результатів відповідного визначення Переможців Акції, надсилає кожному з таких Переможців, повідомлення про визнання його переможцем Акції, а також надає інструкції для отримання Подарунку Акції: 8.1.1. Основним Переможцям - у соціальній мережі Facebook на адресу профілю, за допомогою якого була здійснена авторизація такого Переможця Акції на Сайті. 8.1.2. Головним Переможцям - на адресу електронної пошти, за допомогою якої була здійснена авторизація такого Переможця Акції на Сайті; 8.2. Переможець Акції, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відправлення йому повідомлення про визнання переможцем, повинен підтвердити готовність отримати Подарунок шляхом відповіді на повідомлення Виконавця, а також надати особисто або відправити через e-mail (електронну пошту, адреса якої надається Виконавцем) наступні інформацію /копії документів (копії документів повинні бути чіткими з читабельними літерами і цифрами та не містити ознак обробки за допомогою графічного редактора, копії сторінок паспорта повинні містити дані про серію та номер): 8.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Переможця; 8.2.2. номер мобільного телефону Переможця; 8.2.3. інформацію про адресу доставки Подарунку: населений пункт, номер відділення служби «Нова пошта» (надалі - служба доставки);; 8.2.4. копії або кольорові скановані копії у форматі JPEG першої, другої сторінки паспорту громадянина України та сторінки з останньою реєстрацією місця проживання; 8.2.5. копія або кольорова сканована копія у форматі JPEG реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, які відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера – скановану копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу). 8.3. Учасники Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації. 8.4. Переможець Акції втрачає набуте ним право на отримання відповідного Подарунку Акції без будь-яких компенсацій, в тому числі грошової, та замість такого переможця визначається інший Переможець в порядку, визначеному цими Правилами, у наступних випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини: 8.4.1. якщо Переможець Акції не виконав умови цих Правил, в тому числі умови отримання відповідного Подарунку; 8.4.2. якщо Переможець Акції відмовляється надавати необхідні дані, документи, інформацію тощо, вказані у цих Правилах, або надав неповні/недостовірні персональні дані; 8.4.3. якщо після закінчення 7 (семи) календарних днів з моменту направлення Переможцю повідомлення про надання інформації/документів/даних (визнання переможцем), такий Переможець не надасть необхідні інформацію/документи/дані тощо. 8.4.4. якщо Переможця Акції визнано порушником до моменту вручення йому відповідного Подарунку; 8.4.5. якщо Переможець Акції усно або письмово за допомогою засобів електронного зв’язку заявить про свою відмову від отримання відповідного Подарунку; 8.4.6. у разі неможливості ідентифікувати учасника Акції; 8.4.7. після 3 (трьох) невдалих спроб протягом 2 (двох) робочих днів зв’язатися з таким Переможцем. 8.5. Вручення Подарунків Акції здійснюється Виконавцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надання Переможцем усієї інформації/документів, передбачених цими Правилами, засобами служби «Нова пошта» за адресою, зазначеною Переможцем Акції. Зобов’язання Виконавця по врученню Подарунків вважаються виконаними, а Подарунок вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі Виконавцем на відправлення у відділення служби доставки. Отримання Подарунків Акції у відділеннях служби доставки здійснюється Переможцями Акції у відповідності до правил служби кур’єрської/поштової доставки. Особою, відповідальною за відправку Подарунків Переможцям Акції, є Виконавець. Виконавець Акції самостійно несе всі витрати, що виникають у зв’язку з відправкою Подарунків на адресу, вказану у повідомленні Переможця шляхом залучення служби доставки. 8.6. Надсилання Подарунків здійснюється виключно в межах Території проведення Акції. 8.7. Подарунок Акції отримує лише особа, яка набула право на його отримання згідно з умовами цих Правил (Переможець Акції), і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець із будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 8.8. Право власності на відповідний Подарунок переходить до Переможця з моменту вручення йому такого Подарунку Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів, пов’язаних з отриманням, реалізацією та користуванням належним йому Подарунком Акції. 8.9. У разі неможливості вручення/отримання Подарунку Переможцем Акції з причин, що не залежать від Організатора/Виконавця/Замовника Акції, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, порушення Переможцем строку/правил обслуговування служби поштової / кур’єрської доставки, такий Подарунок Акції визнається невитребуваним, не може бути витребуваний відповідним Переможцем повторно та використовується Організатором/Замовником Акції на власний розсуд. 8.10. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх сторінок в соціальній мережі Facebook, доступності такого профілю для вхідних повідомлень, доступності скриньок електронної пошти, зазначених ними під час авторизації на Сайті, для отримання та відправлення повідомлень, а також доступності мобільних номерів для вхідних дзвінків та вхідних СМС – до моменту вручення Подарунку. 8.11. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передане Переможцем Акції третій особі. 8.12. Організатор/Виконавець сплачує за Переможця податок, пов'язаний з доходом фізичних осіб в рамках проведення Акції.

9. Інші умови Акції

9.1. Організатор/Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неможливість контакту з Переможцями. Переможці несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації. 9.2. Організатор/Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за роботу та будь-які помилки/збої в роботі операторів телефонного та Інтернет зв’язку, в т.ч. внаслідок яких відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено. 9.3. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних. 9.4. Організатор/Виконавець/Замовник Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами. 9.5. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Фонду Подарунків між Переможцями Акції. 9.6. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції. 9.7. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.